Πιστεύουμε ότι: 1. Όλοι οι μαθητευόμενοι ανεξαρτήτου ηλικίας, εθνικότητας πρέπει να έχουν δικαίωμα και πρόσβαση στην εικαστική αγωγή. 2. Η εκπαίδευση μέσω της τέχνης εμπνέει την γνώση, την εκτίμηση και την δημιουργία του πολιτισμού. 3. Ο πολιτισμός είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Ο πολιτισμός προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και την συμμετοχή στην σύγχρονη κοινωνία. Μια βαθιά ριζωμένη δημοκρατία είναι μια κοινωνία που δεν αποκλείει κανένα. 4. Όλοι οι μαθητευόμενοι/ες έχουν δικαίωμα σε μια καλλιτεχνική αγωγή που τους συνδέει με τον δικό τους κόσμο και την δική τους πολιτισμική ιστορία. Δημιουργεί δυνατότητες και ορίζοντες για νέους τρόπους που μπορούν να βλέπουν, να σκέφτονται, να πράττουν και να υπάρχουν. 5. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα μοντέλα διδασκαλίας πρέπει να προετοιμάζουν τους πολίτες με ευέλικτη σκέψη και δημιουργικές λεκτικές και μη λεκτικές επικοινωνιακές ικανότητες. 6. Η εικαστική αγωγή δίνει δυνατότητες και ευκαιρίες στους μαθητευόμενους να ανακαλύψουν τους εαυτούς τους, την δημιουργικότητα τους, τις αξίες, τις εθνότητες, τις κοινωνίες και τους πολιτισμούς. 7. Η εικαστική αγωγή αναπτύσσει την γνώση της δημιουργικής πρακτικής ως παραγωγή που διαμορφώνεται σύμφωνα με τα διάφορα συγκείμενα. 8. Η εικαστική αγωγή αναπτύσσει ικανότητες για κριτική και ευφάνταστη σκέψη, προωθεί την διαπολιτισμική κατανόηση, την εν-συναίσθηση και την αφοσίωση σε αξίες της πολιτισμικής ποικιλότητας. 9. Η εικαστική αγωγή πρέπει να είναι συστηματική και να προσφέρεται σε μια σειρά από έτη διότι αποτελεί μια αναπτυξιακή διαδικασία. Οι μαθητευόμενοι πρέπει να εμπλέκονται με την δημιουργία καθώς και την μάθηση για την τέχνη. 10. Η εικαστική αγωγή αναπτύσσει μια σειρά από εγγραμματισμούς με μεγαλύτερη έμφαση στον οπτικό εγγραμματισμό και την αισθητική αποτίμηση. 11. Ο οπτικός εγγραμματισμός είναι μια αναγκαία ικανότητα για τον σύγχρονο κόσμο. Ενθαρρύνει την εκτίμηση και την κατανόηση της οπτικής επικοινωνίας και την ικανότητα να αναλύουμε και να κατασκευάζουμε κριτικά τις εικόνες. 12. Η εικαστική αγωγή ενθαρρύνει την ανάπτυξη πολλών ικανοτήτων οι οποίες ενδυναμώνουν την μάθηση σε άλλα γνωστικά αντικείμενα του διδακτικού προγράμματος. 13. Η εικαστική αγωγή στα σχολεία βοηθάει τους μαθητές να καταλάβουν το εαυτό τους, να αναπτύσσουν την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση τους ενώ συμβάλει σημαντικά στην ευημερία τους.