Uskomme, että:

Kaikilla oppijoilla ikään, kansallisuuteen ja taustaan katsomatta tulisi olla oikeus visuaaliseen taidekasvatukseen.

Kasvatus taiteen kautta edistää kulttuurisen tietouden kartuttamista, kulttuurin arvostamista sekä uuden kulttuurin luomista.

Kulttuuri on ihmisoikeus. Kulttuuri lisää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja osallisuutta nyky-yhteiskuntaan. Vahva demokratia on kaikki mukaan ottava, inklusiivinen yhteiskunta. Ja kaikki mukaan ottava yhteiskunta on vahva demokratia.

Kaikilla oppijoilla on oikeus sellaiseen taidekasvatukseen, joka yhdistää heidät heidän omaan maailmaansa, heidän kulttuurihistoriaansa. Tämä avaa mahdollisuuksia uudenlaiseen tapaan nähdä, ajatella, tehdä ja olla.

Kasvatuksellisten ohjelmien ja opetussuunnitelmamallien tulisi edistää sitä, että kansalaiset pystyisivät käyttämään joustavasti älykkyyden eri tyyppejä sekä omaisivat luovia sanallisia ja ei-sanallisia viestintätaitoja.

Kuvataidekasvatus tarjoaa oppijoille mahdollisuuksia ja tilaisuuksia itsensä, luovuutensa, arvojensa, etiikkansa, yhteiskuntansa ja kulttuurinsa löytämiseen.

Kuvataidekasvatuksellinen toiminta – taiteentuntemuksen lisääminen, taiteen ymmärtäminen ja taiteen tuottaminen eri konteksteissa – auttaa oivaltamaan, mistä luovassa toiminnassa on kyse.

Kuvataidekasvatus parantaa sekä kykyä kriittiseen ajatteluun että kuvittelukykyä. Se pyrkii edesauttamaan kulttuurista ymmärrystä ja vahvaa sitoutumista kulttuuriseen moninaisuuteen.

Kuvataidekasvatuksen tulisi olla järjestelmällistä ja sitä tulisi tarjota useiden vuosien ajan, koska kyse on kehitysprosessista. Oppijoiden tulisi taidetta opiskellessaan saada samalla myös kokemusta taiteellisesta työskentelystä.

Kuvataidekasvatus kehittää monilukutaitoa ja esteettistä herkkyyttä keskittyessään ennen kaikkea visuaalisen lukutaidon ja esteettisen arviointikyvyn vaalimiseen.

Visuaalinen lukutaito on nykypäivänä keskeinen taito. Se kannustaa arvostamaan ja ymmärtämään visuaalista viestintää sekä edistämään kriittisen analyysin kykyä ja tekemään merkityksellisiä kuvia.

Taide vahvistaa monien siirrettävien taitojen kehitystä, mikä puolestaan helpottaa opetussuunnitelman mukaisten muiden oppiaineiden sisältöjen oppimista.

Kouluissa kuvataide lisää oppilaiden itseymmärrystä vahvistaessaan heidän itseluottamustaan ja omanarvontuntoaan, ja täten parantaa heidän hyvinvointiaan merkittävästi.