Mēs ticam, ka:

Vizuālās mākslas izglītībai jābūt pieejamai visiem izglītojamajiem, neskatoties uz vecumu, tautību un katra dzīves pieredzi.

Mākslas izglītība ar mākslas starpniecību iedvesmo zināšanu, atzinības un kultūras veidošanu.

Kultūra ir cilvēces pamata tiesības. Tā veicina sociālo taisnīgumu un līdzdalību mūsdienu sabiedrībās. Stipra demokrātija ir atvērta sabiedrība - atvērta sabiedrība ir stipra demokrātija.

Visiem izglītojamajiem ir tiesības uz mākslas izglītību, kura vieno viņus ar savu pasauli un kultūras vēsturi, tā paplašina apvāršņus jauniem atklāsmes, domāšanas, darbošanās un esamības veidiem.

Izglītības programmām vajadzētu sagatavot iedzīvotājus ar pārliecinošām un daudzveidīgi pielietojamām zināšanām un radošām komunikācijas prasmēm.

Vizuālās mākslas izglītība paver spējas un iespējas izglītojamajiem atklāt sevi, savu radošumu, vērtības, sabiedrības un citas kultūras.

Kontekstu zināšanas, izziņa un mākslas radīšana vizuālajā mākslas izglītībā attīsta izpratni par radošo procesu.

Vizuālās mākslas izglītība attīsta spējas kritiski un tēlaini domāt, un tas paver ceļu un virza uz starpkultūru izpratni un nodrošina kultūras daudzveidības empātiju.

Vizuālās mākslas izglītībai jābūt sistemātiskai un daudzu gadu garumā apgūstamai, jo tā ir attīstošs process.

Izglītojamajiem vajadzētu mākslas jomās apvienot praksi ar teoriju.

Mākslas izglītība attīsta dažādas uztvert lasītprasmes un estētiskās nostādnes, liekot akcentu uz vizuālo uztvertprasmi un estētisko vērtību novērtējumu.

Vizuālā lasītprasme ir galvenā mūsdienu prasme, kura nodrošina vizuālās komunikācijas spējas, kritiski analizēt procesus un radīt nozīmīgus tēlus.

Māksla nodrošina daudzas prasmes un iemaņas, kas palīdz mācīties citos mācību priekšmetos un programmās.

Vizuālā māksla skolās palīdz audzēkņiem izprast sevi, celt pašapziņu un veidot personību.